Stichting Grace is een vermogensfonds. Wij hebben onze fondsen gekregen van bedrijven en personen die ze beschikbaar hebben gesteld ten behoeve van uitkeringen aan Algemeen Nut Beogende Instellingen. Wij baseren ons voor de realisatie van onze doelstellingen op Matteüs 25:35-40 uit de Bijbel.

Stichting Grace helpt

Stichting Grace biedt financiële ondersteuning aan organisaties die handelen op basis van Christelijke uitgangspunten in binnen- en buitenland in de categorieën;

  • Maatschappelijke & Sociale doelen
  • Kerk & Levensbeschouwing
  • Onderwijs & Onderzoek
  • Noodhulp

Komt uw aanvraag in aanmerking?

Stichting Grace ondersteunt organisaties en projecten die vanuit een herkenbare Christelijke motivatie ten behoeve van het Algemeen Nut worden verricht. Donaties worden uitsluitend gedaan aan rechtspersonen die over een ANBI-status beschikken. Wilt u weten of uw organisatie of project in aanmerking komt?

Giften 2021

Stichting Grace heeft in 2021 168 donaties uitgekeerd met een totaalbedrag van € 1.850.460.  Daarvan had 78% een eindbestemming in het buitenland.
Wij ontvingen 148 supportaanvragen, waarvan er 89 zijn toegekend en 39 afgewezen. 20 aanvragen vielen buiten ons Beleidsplan of werden ingetrokken.
Voor 2022 is een totaalbedrag van 
€ 2.500.000 aan donaties begroot.
Bekijk hier aan welke categorieën en met welke bedragen support toegekend is. 

Aanvragen

Stichting Grace heeft nog fondsen beschikbaar voor nieuwe support toekenningen. Wij zijn er vooral voor vrijwilligersorganisaties zonder betaald personeel. Kleine en nieuwe doelstellingen, waar bevlogen mensen een belangrijk deel van hun tijd en soms zelfs hun leven ten dienste stellen van hun missie, hebben onze prioriteit. Maar daarnaast verstrekken wij ook giften aan meer geprofessionaliseerde NGO’s. Je kunt een digitale aanvraag indienen via secretariaat@stichtinggrace.nl wanneer je aanvraag voldoet aan onze criteria.