Corona crisis

Vanwege de ingrijpende gevolgen van de wereldwijde Corona-crisis die al onze Doelstellingen treft neemt Stichting Grace uitsluitend aanvragen in behandeling die juist in de huidige crisis situatie om dringende support vragen. Voor deze aanvragen geldt een verkorte behandelprocedure van drie weken. Voor alle andere aanvragen is het beter die eerst weer te gaan indienen als de situatie genormaliseerd is.

Aanvraag indienen

Wanneer uw aanvraag aansluit bij het Beleidsplan van Stichting Grace, kan een aanvraag worden ingediend via secretariaat@stichtinggrace.nl.
De aanvraag kan betrekking hebben op;

  1. Algemene ondersteuning op basis van het Beleidsplan
  2. Een concreet project (geoormerkte support)


Uit de aanvraag dient te blijken op welk van de twee mogelijkheden deze betrekking heeft, alsmede voor welk bedrag support van Stichting Grace gevraagd wordt.
 Tevens moet uit de aanvraag blijken hoe de huidige kosten van de organisatie of het project worden gedekt en wat daarin het eventuele tekort is waarvoor nieuwe donoren worden gezocht. 

 

Stichting Grace kan alleen support toekennen aan organisaties die;

  • Beschikken over de ANBI-status
  • Christelijke uitgangspunten hebben wat uit de documentatie en activiteiten dient te blijken
  • In de sectoren Maatschappelijke & Sociale doelen, Kerk & Levensbeschouwing of Onderwijs & Onderzoek actief zijn

Gebruik vóór indiening onze Quick-scan en zie ook de pagina “Wie helpen we niet” ter voorkoming van nodeloos werk door het indienen van aanvragen die buiten onze toekenningscriteria vallen.

Benodigde documentatie
Stichting Grace wil ter beoordeling van je supportaanvraag de voor ANBI’s verplichte wettelijke informatie ontvangen, te weten (alle documenten als PDF’s):

  1. Bewijs dat de ANBI-status is verleend, inclusief het fiscale RSIN-nummer
  2. Actueel beleidsplan (indien beschikbaar inclusief meerjaren-begroting)
  3. Actueel verslag van uitgevoerde activiteiten in het afgelopen boekjaar* (Jaarverslag)
  4. Financiële verantwoording van het afgelopen boekjaar* (Jaarrekening)

* Bij aanvragen na 1 juli dient de verslaglegging betrekking te hebben op het direct voorgaande jaar.

En tevens een zelfverklarende project- of supportaanvraag, inclusief uit te voeren activiteiten in het lopende of komende boekjaar waarvoor support wordt gevraagd met een bijbehorende begroting. 
 

Na indiening van uw aanvraag zal de ontvangst door ons secretariaat worden bevestigd. Indien de aanvraag compleet en duidelijk is bedraagt de maximale doorlooptijd 6 weken.

Let op: download de formulieren eerst naar uw computer en vul vervolgens pas de gegevens digitaal in. Daarna kunt u de gegevens opslaan en samen met de gevraagde bijlagen toesturen naar secretariaat@stichtinggrace.nl. 

Deze aanvraag is bedoeld om een bijdrage te vragen voor de organisatie als geheel op basis van het actuele Beleidsplan. 

Deze aanvraag is bedoeld om een bijdrage te vragen voor een specifiek project. 


Quick-scan

Weten of uw project in aanmerking komt voor het indienen van een aanvraag bij Stichting Grace?